Obecní policie Šestajovice


Obecní policie Šestajovice je výkonným orgánem obce Šestajovice. Zřizuje a ruší ji zastupitelstvo obce Obecně závaznou vyhláškou. Městská policie je přímo podřízena starostovi obce Šestajovice. Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města.

Strážníci mohou působit i na území dalších obcí, které sami obecní policii nezřídili. Zákonnou podmínkou je ale, aby se taková obec nacházela na katastrálním území stejného kraje a obce spolu uzavřely veřejnoprávní smlouvu, která upravuje podmínky působení strážníků. Strážníci tak mají právo zasahovat i v obcích, které si vlastní obecní policii zřídit nemohou. K platnosti veřejnoprávní smlouvy je třeba souhlasu krajského úřadu, na jehož katastrálním území mají obce, které jsou smluvními stranami, své sídlo. Strážník při výkonu pravomoci v takové obci musí mít u sebe písemné zmocnění obce, kterým na požádání prokáže oprávněnost zákroku na území obce.

Strážníci ukládají a vybírají v blokovém řízení pokuty za přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obcí, to neplatí, je-li k projednávání takových přestupků v blokovém řízení určen zvláštním zákonem jiný orgán. Mohou však v blokovém řízení projednávat přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, přestupky proti veřejnému pořádku podle, přestupky proti občanskému soužití a přestupky proti majetku podle § 50 zákona ČNR č. 200/1990 Sb.,o přestupcích.

Strážníci ukládají a vybírají v blokovém řízení pokuty též za přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu spáchané neuposlechnutím zákazu, který vyplývá z místní úpravy silničního provozu, a za přestupky spáchané stáním vozidla na chodníku, kde to není dovoleno.

Strážník může uložit podle zákona o přestupcích blokovou pokutu v částce maximálně do 1000 Kč, tam kde to zákon výslovně dovoluje i blokovou pokutu vyšší.

Občané mají možnost obrátit se na strážníky se svými připomínkami buď osobním kontaktem v regionu nebo na telefonní čísla 725378590 nebo e-mailem: mp@sestajovice.cz

Dále jsou strážníci oprávněni zabezpečovat dopravu osob do zdravotnického zařízení nebo do záchytné stanice mimo území obce. Povinnosti oprávnění podle zákona mohou strážníci plnit pouze vůči přepravované osobě v rozsahu nezbytném pro zajištění této přepravy.

Obecní policie Šestajovice má uzavřenu veřejnoprávní smlouvu s obcí Dřevčice.