29.06.2010

Obytná zóna (č. IP 26a)

Touto dopravní značkou se označují části obce, kde je nutné zmírnění intenzity dopravního provozu. Vztahují se k ní i důležitá ustanovení zákona č. 361/2000 Sb.:

 

ob zona.JPG

 

§ 39 Provoz v obytné a pěší zóně

(1) Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou "Obytná zóna" a konec je označen dopravní značkou "Konec obytné zóny".

(3) V obytné smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje §53. Hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny jen v obytné zóně.

(5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.

(6) Za účelem organizování dopravy může obec v obecně závazné vyhlášce obce vydané v přenesené působnosti vymezit místní komunikace nebo jejich úseky v obytné zóně, které nelze užít ke stání nákladního vozidla2) nebo jízdní soupravy.2)

(7) V obytné zóně a pěší zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu. To platí i pro děti hrající si v obytné zóně.

 

Konec obytné zóny (č. IP 26b),

která může být též umístěna vlevo při výjezdu z obytné zóny z opačné strany značky č. IP 26a,

IP 26 b.

 

konec ob zona.JPG

 

 

PŘESTUPEK :

- Parkování v obytné zóně mimo vyznačenné místa

- Překročení nejvyšší povolené rychlosti